ความเป็นมา

บริษัท เอ็น บี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัท ที่มีความชำนาญในด้านของ การอนุรักษ์โบราณสถาน และ สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น บี เอฯ ได้ก่อตั้งมาในปี พ.ศ. 2539 โดยมุ่งเน้นงานด้านการอนุรักษ์ โดยเริ่มจากการอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญๆ ในประเทศไทย ด้วยวิธีการตัดลดความชื้น เพื่อพยายามอนุรักรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานในเชิงวิทยาศาสตร์ อันได้แก่การป้องกันความชื้น และ สารละลายเกลือ อันเป็นสาเหตุของการทำให้ โบราณ สถานผุกร่อน เป็นสำคัญ เพื่อให้งานบูรณะ บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล เพื่อทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ ศิลปะ

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ขยายงานด้านการอนุรักษ์ จากโบราณสถาน สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากประเทศอังกฤษ อาทิ Fluid Dynamics International Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบำบัด – ปรับสภาพน้ำที่จะใช้ในขบวนการผลิต ภาค อุตสาหกรรม - เกษตรกรรม และ ครัวเรือน โดยไม่ต้องพึ่งการปรับสภาพน้ำด้วยสารเคมี และเรียกวิธีการนี้ว่า Physical Water Treatment ( PWT )

จากความตั้งใจจริง ที่บริษัทฯ มีความต้องการ และ ความชำนาญในด้านงานอนุรักษ์ และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ใช้ความสามารถ และ ประสบการณ์อันยาวนาน มาช่วยให้คำปรึกษา และ แนะนำกับทุกๆ ท่านที่มีความต้องการ

 

 

ลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอ็น บี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด 5/47 ซอย อนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

WWW.NBAINTER.COM

ธุรกิจของเราคือ

การทำงานอนุรักษ์โบราณสถานอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะให้ปลอดภัยจากความชื้นและความเค็มอันเป็นสาเหตุหลักในการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น กับมรดกสำหรับคนรุ่นหลัง เนื่องจากโบราณสถานทั้งหลาย ได้สะท้อนให้คนรุ่นหลังได้รู้จักสภาวะทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของคนในอดีต รวมถึงแหล่งอารยธรรม แต่โบราณ และศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเรา

 

 

 

 

นอกจากงานอนุรักษ์แล้ว ทางเราให้ความสำคัญต่อการลดของการเกิดมลภาวะ อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการบำบัด หรือปรับสภาพน้ำใช้ในขบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม และ ภาคพานิชย์กรรมที่เรียกขบวนการนี้ว่า Physical Water Treatment โดยทำให้เกิดคุณประโยชน์ ทางด้านเศรษฐกิจ คือ

 

โทรศัพท์ 02-183-6193-4 แฟกซ์ ต่อ 102      E-mail : nbaintertrade@gmail.com
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร ผลประโยชน์ที่ได้รับ เกี่ยวกับบริษัทฯ หน้าแรก ติดต่อเรา